Friday, 2 February 2018

கிராமத்தில் வாழ்ந்து அரசு பள்ளியில் பயின்று தான் IRS ஆனது எப்படி? IAS,IRS போன்ற பதவிகளோடு வேறு என்ன பெரிய இந்திய ஆட்சி பணிகள் உள்ளன? அவற்றிற்கு இளம் வயதில் இருந்து எவ்வாறு தயராவது ? நேரடியாக IRS அவர்கள் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல்

No comments:

Post a Comment