Sunday, 23 November 2014

TPF to GPF Account Opening Proposal

 அரசு உதவி பெரும் பள்ளியில் பணிபுரிந்து பணி இடை முறிவின்றி அரசு பள்ளி பணியில் சேர்ந்தால் GPF திட்டத்தில் தொடரலாம். அதற்கான
மாதிரி படிவம் பாடசாலையில் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

No comments:

Post a Comment